Perkara Saja Poenja Nama

Saja ada tengok toelisan Boeng Sora jang kedengaranja matjam boenji soerat khabar sendja Batavia di masa-masa saja poenja atoek ditodong dia poenja batok kepala oleh serdadoe Nippon. Matjam gila dia. Membikin terperandjat.

Lepas menengok edja-mengedja jang ada, saja poen ada tertegoen. Perkara saja poenja nama. Ada “oe” jang termaktoeb. Amboi, matjam mana poela kalaoe ada saja poenja comrade jang silap tjara dia beroetjap? Saja ada rasa ngeri.

Saja poenja nama diseboetnja tida ada boenji “oe”. Adapoen itoe nama hasil rampok dari nama serdadoe khayalan jang ada dalam seboeah permainan video. Djadi dia poenja batjaan “ge-do” sahadja.

Tapi saja poen tida perdoeli — sapa “korporaal” sahadja!

Advertisements

25 thoughts on “Perkara Saja Poenja Nama

 1. Saja djadi ada pikir, djangan-djangan hilangnja Geddoe beberapa hari ke belakang lantaran sala masoek sematjam mesin waktoe jang ia tjiptaken di labnja, inginnja djalan-djalan ke masa depan, e mala terperosok matjam ke tempoe pendjadjahan doeloe, djadinja masi terpengaroeh iklim bahasa jang masi hidoep di sana. Tapi ja saja bersjoekoer ternjata Geddoe ada poelang dalam keadaan jang sehat wal afiyat. Poedji Tuhan…

 2. Tapi saja poen djadi ada pikir lagi, sematjam hal jang coekoep merisaoekan, apaka kedatangan Geddoe dengan bahasanja jang soeda tidak lazim ini ada hoeboengannja dengan soerat kabar Oetoesan Hindia, Midden Java, ataoe Tjahaja Timoer matjam itoe misalnja (ketika melantjong ke masa doeloe itoe)? Djika ija, moestinja ada sedjenis doekoengan dari kawan seperdjoeangan oentoek kembali mensosialisasikannja kepada khalajak oemoem, setidaknja agar kita seolah kembali terbakar api perdjoeangan. Ja, lewat medioem bahasa, perdjoeangan melawan tirani dan hegemoni kaoem agamawan jang soeda lamma ongkang-ongkang di boemi pertiwi jang tertjinta ini.

 3. *kembali mengamati doea toelisan saja poenja di atas*

  terlepas dari betapa ngelantoenja apa-apa jang saja bitjaraken, saja baroe sadar kalaoe saja ternjata doedoek di koersi pertamax, seboeah kebanggaan bagi blogger pinggiram matjam saja.

  akan tetapi, soepaja komentar saja semakin kaaffah, ada baiknja apabila saja hetrix sekalian.

  semoga Toean Raden Mas Geddoe Tjiptomangoenkoesoemo Soeryadiningrat berkenan merestoei djalan jang tela saja tempoeh ini.

 4. @ Catshade

  Tida. Apabila saja tida silap, maka ia dilafazkan seroepa dengan nama itoe serdadoe khayalan di permainan jang berbahasa Nippon. “Geddo”.

 5. Ah, saja ingat pernah mempertanjaken perkara batjaan nama ini sewaktoe bertjakap liwat instant messaging di waktoe jang tlah liwat. Boekan begitoe, korporaal?

 6. Saja njasar lagi roepanja, sepertinja mesin waktoe kepoenjaan doraemon salah pengesetan 😕

  Baroe sadja menenggak 10 boetir aspirin sekaligoes ternjata tak memboeat kepala saja lebih baik djoestroe bertambah poela oejeng-oejengannja setelah saja batja kisanak puenja toelisan. Sepertinja saja boetoeh aspirin lebih banjak lagi 😕

  Bagi jang poenja aspirin lebih bagi saja satoe seterip lagi 😕

 7. Mengapa korporaal tida meminta kenaikan pangkat, soepaja bikin saja bisa menjeboet nama boeng dengan generaal. Mengapa tetap mendjadi korporaal?

 8. @ lambrtz

  Penoelisannja soedah barang tentoe tepat, adapoen pengoetjapannja jang atjapkali membikin saja masjgoel.

  @ danalingga

  Djangan kawatir. Djika ada poesing atawa kliyengan, tinggal dapati obat moetachir “ASPIRIN”. Ratjikan Germania poenja didjamin tjespleng.™

  @ frozen

  Ah! Ternjata demikianlah. Maaf saja tersilap memahami.

  @ jensen99

  Betoel itoe, tertanggal hari doea tiga boelan sembilan poekoel sepoeloeh lebih empat doea malam.

  @ Disc-Co

  Djangan kawatir. Djika ada poesing atawa kliyengan, tinggal dapati obat moetachir “ASPIRIN”. Ratjikan Germania poenja didjamin tjespleng.™

  @ itikkecil

  Tida lah! Ini hari boekannja sembilanbelas tiga lapan poen!

  @ p4ndoe_454koera®

  Tetapi Boeng poenja nama toh tiada memantjing controversy apa poen. Sebab dianja soedahlah difahami oleh khalajak ramai pengoetjapannja.

  @ Roekia

  Djangan kawatir. Djika ada poesing atawa kliyengan, tinggal dapati obat moetachir “ASPIRIN”. Ratjikan Germania poenja didjamin tjespleng.™

  @ Agiek

  Aik, mengapakah?

  @ ManusiaSuper

  Oik, oik!

  @ Ardianto

  Tida dapatlah! Saja soedah lama poela meninggalkan itoe barak-barak dan menjerah mendjadi serdadoe!

 9. @ p4ndoe_454koera®

  Adapoen saja memasoeki golongan tentera jang berlainan poela sewaktoe itoe. Dus saja poenja pangkat moesti dirintis sedari awal poela. Lepas djadi kapitan saja dibalikin poela mendjadi korporaal.

 10. Saja poenja nama diseboetnja tida ada boenji “oe”. Adapoen itoe nama hasil rampok dari nama serdadoe khayalan jang ada dalam seboeah permainan video. Djadi dia poenja batjaan “ge-do” sahadja.

  Tetapi ada saja bajangkan, oetjapan nama “Kopral Geddu” rasanja tiada djelek-djelek amat Boeng? 😕

  *digeboek batang pisang*

  Adapoen saja memasoeki golongan tentera jang berlainan poela sewaktoe itoe. Dus saja poenja pangkat moesti dirintis sedari awal poela.

  Ai, ai… pantaslah ini Boeng tetap korporaal sahadja pangkatnja. Ada balik toeroen pangkat roepanja?

  Djoestroe moesjkil kiranja soedah 112 taoen oesia masih djadi korporaal. Saja bajangkan Boeng ini haroesnja soedah djadi general sahadja atawa malah poernawirawan :mrgreen:.

 11. @ sora9n

  Tetapi ada saja bajangkan, oetjapan nama “Kopral Geddu” rasanja tiada djelek-djelek amat Boeng? 😕

  Terkoetoek! Amboi, betapa tak sedapnja boenji “gedu” di telinga…

  Ai, ai… pantaslah ini Boeng tetap korporaal sahadja pangkatnja. Ada balik toeroen pangkat roepanja?

  Bah! Tidalah pada pangkat terdapat kebanggaan seorang tentera! Saja ada kasihan pada Boeng, hatinja diboetakan oleh prestij. Gila hormat! Tatkala jatoeh Boeng poenja esteem baroelah minta ampoen. 👿

 12. hoeum…ini lebih parah dari sora poenya, ja…
  tapi saja tidak mahu menenggak aspirin lagi ya…
  huhuhuhuhu….

 13. @ K. geddoe

  Bah! Tidalah pada pangkat terdapat kebanggaan seorang tentera! Saja ada kasihan pada Boeng, hatinja diboetakan oleh prestij. Gila hormat! Tatkala jatoeh Boeng poenja esteem baroelah minta ampoen. 👿

  Alah Boeng, djelas tida begitoe saja ada maksoed. Kan Boeng sendiri insjafi semangat Revolutie Perantjis? Iaitoe sama tinggi sama bebas & saling sodara? Tiadalah saja pentingkan orang dari dia poenja prestij sahadja. 😐

  Tetapi dari adanja djabatan tentera itoe, ada terlampir jang namanja trust alias kepertjajaan. Bolehlah ada bangga sedikit. Moesabab itoe kepertjajaan boekanlah matjam barang diobral poenja. (u_u)

 14. @ emina

  Djangan kawatir. Djika ada poesing atawa kliyengan, tinggal dapati obat moetachir “ASPIRIN”. Ratjikan Germania poenja didjamin tjespleng.™

  @ sora9n

  Amboi, telah tersilap dalam mentjerna toelisan agaknja. Maaf dan tabik! Saloet!

Comments are closed.